జాతుల గుర్తింపు తయారీదారులు & సరఫరాదారులు - చైనా జాతుల గుర్తింపు కర్మాగారం