జంతు వ్యాధి తయారీదారులు & సరఫరాదారులు - చైనా జంతు వ్యాధి కర్మాగారం